Hvem var Konstantin den store?

Den romerske keiser Konstantin den store (288-337), hvis navn Ordenen bærer, grunnla på sett og vis den moderne måten kristendommen i dag utøves. Han proklamerte prinsippet om toleranse i sitt enorme imperium, stoppet forfølgelsen av kristne og legaliserte den kristne kirken som statsreligion.

For å forene Øst og Vest skapte han den nye metropolen i sitt imperium – Konstantinopel. Begynnelsen på en ny sivilisasjon, som i det kristne Europa, kalte han ORDO CONSTANTINI.

For å overvinne tvister om dogmene i den nye religionen innkalte han til Nikea (325) det første økumeniske råd, med 318 deltakende biskoper fra øst og vest. På dette møtet, ledet av keiseren selv, ble den økumeniske tenkningen til patriarkene i Alexandria, Alexandros I og hans etterfølger St. Athinaikos I den store, akseptert som den grunnleggende læren for hele kristendommen.

Konstantin den store

Hva er en kristen orden?

Stavkirke

En religiøs orden eller kongregasjon, er en sammenslutning bestående av mennesker som lever etter et spesielt sett regler i tråd med sin religiøse overbevisning. Ordensvesenet oppstod i middelalderen og var en måte å organisere eller ordne samfunnet på. En moderne ridderorden tar sin inspirasjon fra de opprinnelige katolske militærordener fra korstogene (ca. 1099–1291) parret med middelalderske ideer om idealer om ridderlighet som kort kan oppsummeres som.

Ydmykhet

Takknemlighet

Mot

Rettferdighet

Gavmildhet

Disiplin

Tro

Kjærlighet

Om man er villig til å leve etter disse dydene og hjelpe andre til å etterleve disse også er OCM et godt sted å begynne. Konstantin den stores orden tar utgangspunkt i denne tradisjonen selv om vi i dag lever i en moderne verden.

Når ordenen feirer sin høytidsdag eller andre anledninger vil du legge merke til at medlemmene bærer ordenens insignia. Dette er en av etterlevningene fra tiden da ordener var en del av kirkens militære gren som virket aktivt i strid. I dag er for det meste to typer ordener som deles ut, statlige fortjeneste ordner og pavelige ordner.

Det første, statlige ordener deles ut av statsoverhoder, regjerende monarker, presidenter eller den som er gitt bemyndigelse fra nasjonalforsamlingen til å dele ut slikt som et synlig bevis, til heder og ære for enkeltpersoner som har gjort seg fortjent, dette kalles fortjenesteordener. Norges fortjenesteorden er St.Olavs orden og deles ut av H.M Kongen.

Den andre type ordner som deles ut er pavelige ordner underlagt kirkens overhode. Disse tildeles aktive medlemmer som et synlig bevis for deres arbeid for kirken når medlemmet trer inn i ordenssamfunnet under en investitur. De fem kirkelige overhoder som i dag kan dele ut ordner, eller kan gi en orden beskyttelse er Pavene i Vatikanstaten i Roma, Konstantinopel, Alexandria, Antiokia og Jerusalem. Disse ordenen må ikke forveksles med fortjeneste ordner, og kan kun bæres av dem som er aktive i tjeneste for kirkens ordensvesen.

Konstantinerordenens fortjenestemedalje
Ordenens insignia

Det røde korsets symbolikk kort forklart

OCMN kors logo
Det røde kløverkorset med symbolikken er belagt på en Bysantinsk dobbeltørn under en pavelig krone som holder so sverd i sine klør.

Konstantin var ikke kristen før slaget med Maxentius, og det var her han fikk sitt åpenbaring. Konstantins hær var underlegen, og den var uorganisert. Midt på dagen så han på himmelen et kors eller en X med en P inne i som var det kristne tegnet og ordene “ν Τούτ Νίκα” som betyr I dette tegn skal du seire. Flere soldater så det samme og de ble lamslått og redde. Konstantin forstod at dette var et tegn fra Gud og beordret alle sine soldater til å male tegnet på sine skjold og male med rødt på sine faner det samme tegn. Slaget vant han overveldende og etter dette konverterte han til kristendommen. Tegnet de malt på sine skjold er midtstilt i medaljen. Taller 312 er årstallet Konstantin konverterte til kristendommen.